کلیک کنیدf
 
>> تـــــوجه <<
برای ورود به صفحات اصلی روی عکس کلیک کنیذ
 
 

اخبار

اطلاعيه / مهم 98-10-8

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
اطلاعيه / مهم 98-10-8
شفاف سازي مقررات و برنامه
به نام خدا
با سلام و نثار دعاي خير
به منظور شفاف سازي مقررات و برنامه هاي آموزشي جديد در جهت رسيدن به اصل وحدت راه، استاندارد سازي آموزشها و جلوگيري از ورود مطالب انحرافي و... که متعاقب نظرسنجي از شما دوستان عزيز و ارجمند و پاسخگويي عملي به شکايات دريافتي از سوي برخي از افراد و... توضيحات مختصر زير ارائه مي گردد :
 
1 - دوره تشعشع دفاعي به بعد از طي نمودن دوره 9 موکول شد که به صورت جانبي فقط براي علاقمندان به کسب اطلاعات نظري و عملي در خصوص موجودات غير ارگانيک برگزار مي شو د و هيچ نيازي براي اينکه همه اين دوره را بگذرانند، هرگز نبوده و نيس ت.
لازم به ذکر است که اين دوره به منزله يک دوره تحقيقاتي است که بيشتر جهت اطلاع روانشناسان، روانپژشکان، پزشکان و برخي از افراد علاقمند برگزار مي شود و اصلا جزء دوره هاي اصلي عرفان حلقه نبوده است. 
درحاليکه مغرضين اينگونه در طي سالها تبليغ و سم پاشي کرده اند که انگار عرفان حلقه فقط يعني تشعشع دفاعي وموجودات غيرارگانيک و عرفان حلقه را به عنوان جن گيري معرفي نموده اند و متاسفانه هيچيک از افراد مجموعه عرفان حلقه نيز در طي سالهاي گذشته در رد اتهام کذب فوق اين موضوع را شفاف نکرده اند و مطلبي ارائه نشده است.
علت تصميم فوق مبني بر موکول شدن دوره تششع دفاعي به بعد از گذرانيدن دوره 9 رسيدن افراد به بينش هاي لازم در حوزه عرفان حلقه و تسلط آنها در اين مورد مي باشد که بنا به پيشنهاد هاي بسياري از افراد اين دوره نمي بايستي اينقدر زودرس برگزار ميشده که با اين تصميم ، اشکال برطرف ميگردد. بنابراين لازم است از اين پس طبق همين برنامه عمل شود. در ضمن کليه مباحث مربوط به تشعشع دفاعي در همين دوره طبق ليست ارائه شده ارائه مي شو د و جاي هيچ نگراني از نظر کم و کسري و. .. نيست.
همچنين کساني که دوره تشعشع دفاعي کنوني را قبلا طي کرده اند و از آنجايي که با مقايسه با برنامه جديد ، اين دوره ناقص اس ت، با برنامه اي که اعلام ميشود، تکميل خواهد شد. اين تصميم هر چند که تاخيري دربرگزاري اين دوره ايجاد مي کند ولي افراد علاقمن د با پختگي بيشتري موضوع را دنبال خواهند کرد.
عزيزاني که اين دوره را گذارانده اند براي دريافت حلقه دفاعي لول 5 ، 6 ، 7 و 8 طبق برنامه اي که اعلام خواهد شد به آنها تفويض ميشود دليل ديگر اتخاذ اين تصميم برخورد با موضوعي است که برخي از افراد فقط دوره هاي بسيار ابتدايي و تشعشع دفاعي را گذرانيده و بدون ورود جدي به مباحث دوره هاي بالاتر عرفان حلقه و رسيدن به فهم عميق از آن ،اقدام به معرکه گيري هاي مختلف با سوء استفاده از اين رشته نموده اند که باعث خراب شدن وجهه عرفان حلقه و تقويت شائبه را نموده است. 
در ضمن برخي از اين افراد با ارائه ادا و اصول مانند انگشت » جن گيري « افتراي بي پايه و اساس
گذاشتن بر روي پيشاني افراد و انجام حرکات غيرعادي که هيچ جايگاهي در عرفان حلقه و در تشعشع دفاعي ندارد، اقدام مي کنند که بدينوسيله اعلام مي شود که اصولا در عرفان حلقه و به ويژه در تشعشع دفاعي نياز به اجراي هيچ ادا و اصول و حرکت و رفتار خاصي نيست و هر نوع حرکت ويژه اي در کليه موارد عرفان حلقه به منزله معرکه
گيري و خودنمايي تلقي مي شود.
 
2 - از آنجا که در عرفان حلقه هيچگونه مراسم، مناسک، تشريفات، ادا و اصول و حرکات نمادين و... وجود ندارد، از انجام هرگونه حرکات نمايشي، دست زدن به افراد نامحرم)تا حد امکان بدون تماس صورت بگير(، گرفتن دست يکديگر به هنگام برقراري اتصالها، هر گونه عمل و خودنمايي که مخاطب را بجاي شعورالهي به شخص معطوف کند و... جدا اجتناب شود)اگراينجانب در کلاس براي کنترل افراد اين کار را در مواردي بالاجبار انجام داده ام صرفا به منزله آموزش و کنترل مورد بوده ، که درحال حاضر به واسطه اينکه اين آموزش ها شناخته شده ، به منظور جلوگيري از سوءاستفاده و سوءبرداشت ، تا حد امکان ديگر نيازي به آن نيست)به ويژه اينکه براي همين مورد در دادگاه سال 90 براي اينجانب برطبق سند فيلمي که در فضاي مجازي موجود است، 74 ضربه شلاق تعيين حد شد.
بنابراين با استفاده از اين تجربه تلخ لازم نيست ديگران خود را در چنين حيطه اي وارد کنند.
 
3 - در آموزش جديد دوره سايمنتولو ژي )که در حال حاضر دوره ابتدايي آن هم بسيار ناقص است(، کاملا مستقل بوده و نيازي به گذرانيدن دوره تشعشع دفاعي ندارد و موضوعات ذهن و روان شناسي فراکل نگر را به طور مستقل آموزش مي دهد که دوره يک سايمنتولوژ ي پس از تکميل شدن از دوره 9 در حال حاضر به دوره 2 منتقل مي شود تا افرادي)به طور عموم کادرهاي درماني( که فقط مي خواهند دوره هاي طب مکمل را بگذرانند و علاقه اي به مباحث خودشناسي و عرفان ندارند بتوانند در ابتدا اين دوره ها را گذرانيده و از ادامه مسير خارج شوند. تا در حد امکان فقط افراد علاقمند به عرفان در مسير باشند .
دوره سايمنتولوژي تا اطلاع ثانوي پس از ترم 8 با عنوان ترم 9 برگزار خواهد شد و بعد از تکميل مباحث جديد که متعاقبا اعلام خواهد شد بعد از ترم يک قرارميگيرد.
 
4 - دوره هاي مربي گر ي به پس از گذرانيدن 9 ترم اوليه موکول شد)گذرانيدن دوره تشعشع دفاعي اختياري بوده و فقط يراي مربياني است که قصد تدريس آنرا داشته باشند(. اين موضوع به لحاظ اطمينا ن از به دست آوردن بينش و شناخت لازم و کافي افراد از مباحث مقدماتي 9 ترم اوليه عرفان حلقه مي باشد. آنهم با اداي سوگند نامه و سپردن تعهدهاي اخلاقي مربوطه .
5 - دوره فراپزشکي، مديريت کل نگر به دوره هاي فرادرمان ي و سايمنتولوژ ي اضاف ه ميشود .
6 - دروس مربوط به ايجاد حوزه هاي شعوري)مانند درمان از راه دور تلويزيون( جزء مباحث آتي مي باشد .
 
7 - اطلاعات مربوط به ارتباط تغذيه چاکراهي که در روح جمعي )ذهن جمعي( قبلا اعلام شده، جزء مباحث آتي مي باشد .
8 - کنترل هاي تشعشع منفي در دوره 4 تدريس مي شود و اعلام و کاربري از آن نيازي به داشتن اطلاعات دقيق و گذرانيدن دوره تشعشع دفاعي ندارد و مستقل مي باشد.
9 - تشعشع مثبت 2 در دوره تشعشع دفاعي تدريس ميشود .
10 - فرق بين اعلام و تفوي ض در اين است که با اعلام براي افراد، براي آنها موضوع حلقه ها فقط اعمال ميشود و آنها ميتوانند فقط از اثربخشي حلقه ها برخوردار شوند. وليکن با تفويض موضوع حلقه به افراد، آنها صاحب حلقه مي شوند که مي توانند آنها هم براي ديگران از آنها استفاده کنند .
11 - دريافت شهريه براي نشان دادن فعاليت آموزشي در حوزه عرفان حلقه و جلوگيري از شائبه و رد اتهام کذب بودن است که به هيچوجه درست نبوده و آموزش آزاد عرفان حلقه نه به صورت حزب » فرق ه « و سم پاشي مبني بر و دار و دسته بوده و نه هيچ چيز ديگري. اما طبق گزارشات دريافتي ممکن است برخي از افراد به عرفان حلقه به عنوان وسيله اي براي کسب درآمد و گذاردن دوره هاي غير ضروري و نامربوط براي بالا بردن تعداد ثبت نام و اخذ شهريه استفاده کرده باشند که به اين وسيله به اين افراد هم تذکر داده ميشه که از راه خود بازگشته و شعور الهي را
بازيچه دست خود قرار ندهند)و فراموش نکنند که عواقب آسماني مندرج در سوگندنامه بيخ گوش ماست(. همچنين از اقدام مربياني که مايلند درآمد حاصله از آموزش خود را به موسسات خيريه کمک کنن د، بسيار استقبال ميشو د )با نگهداري رسيدهاي پرداختي مربوط ه. زيرا بعضي از افراد چنين ادعايي را دارند، بدون آنکه مدرکي در دست داشته باشند.
12 - در عرفان حلقه موضوعي به نام ارتباط با لوگو و يا هرگونه نماد ديگري نداريم)ارتباط از طريق تلويزيون و... ارتباط با پايان نامه، شکل هاي متغير طراحي در ترم 3 فعلي و ... مباحث خاصي هستند که در آينده مورد بررسي قرار مي گيرند .
13 - عرفان حلقه هيچگونه مخالفتي با اداي ذکر و ... ندار د)همچنانکه در دروس و کتب راجع به مراتب مختلف آنهم صحبت شده است( فقط در ارتباط با حلقه ها براي اينکه ثابت شود که فقط کارها از طريق شعورالهي انجام شده و نه از طريق ديگري از جمله از طريق ذکر و ورد و...، که معمولا طبق گزارشات مفصل دريافتي، متعاقبا افراد با تحقق موضوعات حلقه ها، کارهاي صورت گرفته به حساب نفس حق خود در اداي ذکرها و... گذاشته و آنرا منتسب و مربوط به قدرت ايمان خود و... مي کنند که اشکالات بسيار زيادي توسط اينگونه افراد معدود ايجاد شده است.
همچنين بعضي افراد اقدام به خواندن اوراد و اذکار و کلمات و جملات و... حين ارتباط گرفتن افراد مي کنند تا به آنها القا شود که نتايج حاصله به واسطه گفته اين عبارات تاکيدي آنهاست و اين نفس آنهاست که حق است و کار انجام ميدهد. 
در حاليکه موضوع حلقه ها در هر صورت و توسط هر فردي تحقق پيدا مي کند و ارتباطي به اين ادا و اصولهاي من درآوردي ندارند .
به اميد خدا ادامه دارد.. .
با آرزوي توفيق اله ي
محمد علي طاهر ي
98-10-8
 
 
 
 
 
 

کانال تلگرام سايت

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

+1
Powered by www.mahsanco.ir

مقالات استاد محمد علي طاهري

گزيده

ورود اعضا / عضویت

آمار بازدیدکنندگان

570621392
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه قبل
مجموع
3318
5532
37353
21560963
22157
295810
570621392

Server Time: 2021-03-04 16:57:17

Google Translator

معرفی سایت به دوستان


Design BY ErfaneKeihani.tk