کلیک کنیدf
 
>> تـــــوجه <<
برای ورود به صفحات اصلی روی عکس کلیک کنیذ
 
 

اخبار

اطلاعيه نام جديد حلقه ها 11/10/98

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
اطلاعيه نام جديد حلقه ها  11/10/98
ب ه نام خدا
با سلام و نثار دعاي خير
 
با توجه به ورود به مرحله جديد از برنامه هاي آموزشي مقدماتي عرفان حلقه که جزييات آن به تدريج ارائه خواهد ش د و version جديد تعاريف مقدماتي عرفان حلقه طي يک دوره زماني ارائه ميشود؛ لازم است در اين خصوص دوستان عزيز با شکيبايي تمام رفتار کنن د و بدانند تا زماني که به اين اطلاعات دسترسي پيدا نکرده اند و در جريان مباحث جديد قرار نگرفته اند از عجله خودداري و از گمانه زني راجع به ارايه توضيحات در مورد ارتقاي تعاريف، دوره ها و آموزه هاي جدي د و...)با عنايت به تجارب قبلي و به رسم عادت بعضي از افراد با ادعاي دريافت آگاهي مانند آنچه که در مورد سايمنتولوژي و... رخ داده و بعضي از اظهار نظرهاي ناشيانه و عجولانه ديگر مانند رسيدن به کلاس ب ي کلاسي و... (اعلام ميگردد که هر گونه گمانه زني در اين موارد به طور قطع، غلط
و مردود مي باشد و از اين پس به غير از ارائه تعاريف دقيق و استاندارد عرفان حلقه)بويژه تعاريف جديد( خودداري نمايند. بديهي است فرهنگ اصطلاحات عرفان حلقه و تعاريف ثبت شده و مستند به زودي در اختيار قرار خواهد گرفت. همچنين پاسخ به سوالات با توجه به جواب هاي استاندارد و مستن د و مرتبط با عرفان حلقه معتبر خواهد بو د.
از اينرو، ضمن توصيه به دوستان عزيز جهت اجتناب از شتابزدگي در مورد نحوه آموزشهاي جدي د، بتدريج اطلاعاتي کلي در اختيار قرار خواهد گرف ت . همچنين همه دوستان بدانند که از قبل هم ه سوالات آنها در مورد آموزش هاي جديد کاملا مشخص است و اينجانب همه سوالات را مي دانم و نسبت به آنها واقف بوده و در يک دور ه زماني پاسخ سوالات و ابهامات داده خواهد شد. از اينرو، ليس ت زير به عنوان مقدمه بر اسا س آموزه هاي جديد در مورد نام و نوع حلقه هاي سابق و حلقه هاي آت ي جهت اطلاع اعلام مي گر د د)لازم به ذکر است که به غير از تعريف
شبکه شعور « گفته ميشو د و همچنين » ميدان شعوري « ، خود عرفان حلقه، در ساير موارد کاربردي به نام و نوع حلقه ناميده ميشو د ( : » اينترنت کيهاني « نيز » کيهاني » اينترنت کيهاني « در رابطه با » ميدان هاي شعوري «1 - ميدان هاي شعوري کل جزء - - ميدان هاي شعوري شعوري -- ...
 
2 - ميدان هاي شعوري جزء کل: -
الف( ميدان هاي شعوري ذهن ي -
- ميدان هاي شعوري ذهن کيهان ي -
- ميدان هاي شعوري ذهن جمع ي -
- ميدان هاي شعوري ذهن فردي -
- ميدان هاي شعوري ذهن فردي سخت افزار ي - -
- ميدان هاي شعوري ذهن فردي نرم افزار ي – -
- ميدان هاي شعوري ذهن فردي ذهن جمع ي - -
- ميدان هاي شعوري ذهن فردي ذهن جمعي ذهن کيهاني - - -
- ...
ب( ميدان هاي شعوري حوزه حوزه : -
- ...
پ( ميدان هاي شعوري اطلاعات -
- ...
ت( ميدان هاي شعوري شعو ر -
- ميدان هاي شعوري شعو ر مثب ت -
- ميدان هاي شعوري شعو ر منف ي -
- ...
ث( ميدان هاي شعوري نرم افزار پايه :
- ميدان هاي شعوري نرم افزاري
- ميدان هاي شعوري نرم افزار نرم افزاري -
- ميدان هاي شعوري نرم افزار سخت افزار ي -
- ميدان هاي شعوري نرم افزار سخت افزار نرم افزار - -
- ميدان هاي شعوري نرم افزار سخت افزا ر -
- ميدان هاي شعوري سخت افزار نرم افزاري -
- ...
ج( ميدان هاي شعوري حياتي: -
- ميدان هاي شعوري حيات روش ن -
- ميدان هاي شعوري حيات تاري ک -
1 حيات روشن پاي ه -
2 - حيات تاريک پاي ه
بخش تاريک حيات کيها ن
بخش تاريک حيات وجود
- ميدان هاي شعوري حيات روشن سخت افزا ر - -
- ميدان هاي شعوري سخت افزار حيات تاريک - -
- ميدان هاي شعوري نرم افزار سخت افزار حيات روشن حيات تاري ک - - - -
- ميدان هاي شعوري نرم افزار سخت افزار انرژي روشن انرژي تاري ک - - - -
- ميدان هاي شعوري نرم افزار سخت افزار حيات تاريک حيات روشن انرژي روشن انرژي تاري ک - - - - - -
- ...
لازم به ذکر است، طي چندين مرحله بسياري از اطلاعات و تعاريف عرفان حلقه سوخته خواهد شد و يک مرتبه ارتقاي سطح کلي مباحث در پيش است و تطابق ترمينولوژي جديد با ترمينولوژي قديم بر اساس فهم دقيق از کليد واژه هاي قبلي تعريف خواهد شد، توصيه ميگردد مربيان عزيز در فاصله زماني پيش آمده نسبت به تسلط بر کلي دواژه هاي صحيح استاندارد قبلي مباحث عرفان حلقه براي خود و شاگردان اقدام مقتضي به عمل آورند که از سردرگمي خود و معرفت پژوهان در آينده نسبت به فهم درست تعاريف دچار مشکل نشوند. زيرا، رمز فهم و درک صحيح مطالب جديد منوط به داشتن فهم و درک دقيق از مطالب گذشته مي باشد .
در خاتمه عده بسيار معدودي که احتمالا تخلفات آشکار و پنهان دارند در مورد اصالت اطلاعيه هاي صادره ايجاد شک و شبهه مي کنند که به طور قطع با توجه به اينکه امور در دست اقدام بسيار جدي اس ت، اين گونه اظهارنظرها باعث شرمندگي آنها خواهد ش د که بدينوسيله به افرادي که احتمالا ناخواسته و غيرعمد وارد اين بازي ها ميشوند، توصيه ميگردد از ارتکاب اين اعمال خودداري کنند. زيرا کاملا واضح و مش خص است که کسانيکه تخلفي ندارن د،» وحدت راه « هيچگونه اعتراضي نيز به اين اطلاعيه ها ندارن د. باز هم در اينجا از همگان جهت حرکت در مسير
صرفنظر از اشتباهات احتمالي گذشته دعوت بعمل مي آور د.
 
با آرزوي توفيق الهي
محمد علي طاهر ي
11 / 10 / 98
 
 
 
 

کانال تلگرام سايت

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

+1
Powered by www.mahsanco.ir

مقالات استاد محمد علي طاهري

گزيده

ورود اعضا / عضویت

آمار بازدیدکنندگان

571111922
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه قبل
مجموع
7763
11445
73286
22005450
214763
298254
571111922

Server Time: 2021-04-22 17:42:11

Google Translator

معرفی سایت به دوستان


Design BY ErfaneKeihani.tk