کلیک کنیدf
 
>> تـــــوجه <<
برای ورود به صفحات اصلی روی عکس کلیک کنیذ
 
 

اخبار

لیست ارتباط های عرفان حلقه

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
لیست ارتباط های عرفان حلقه
به نام خدا
 
لیست ارتباط های عرفان حلقه) مخصوص معرفت پژوهان( تا این تاریخ ارتباط هایی که هر کسی بدون دعوت می تواند در آن قرار بگیرد :
- ارتباط ویژه
- لایه حفاظت بررسی برگردان موسیقی برروی ارتباط ویژه)کنترل تشعشع منفی که آموزش داده خواهد شد(
حلقه دوره 1
جلسه 1: توضیحا ت
جلسه 2 : حلقه فرادرمان ی )راه نزدیک، راه دور، یکطرفه و دوطرفه (
شامل همه موارد زیر برای خود و دیگران :
- درمان با تماس دست )فقط با رعایت موازین شرعی (
- شوک ، کانال ، تزریق )فقط با رعایت موازین شرع ی(
- درمان های موضعی )فقط با رعایت موازین شرعی (
- درمان بدون تماس دست
- اسکن با نیروی کیهان ی
- و.. .
- پولاریت ی)فقط برای خود به منزله آشنایی با موضوع و تجربه آن (
- اصلاح الگوی خواب از زاویه فرادرمانی)شفاف و رنگی شدن، وضوح تصاویر خواب(
جلسه - 6
- ارتباط با سوگند نام ه )با راهنمایی مربی فقط برای معرفت پژوهان شرکت کننده در دوره (
حلقه های دوره 2
- هم فازی کیهانی برای خود
- اسکن دوگانگی برای خود
- هم فازی کالبدی برای خود در کلاس توسط مربی و در منزل فقط با چشم بسته
حلقه دوره 3
کنترل ذه ن فقط برای خود
حلقه های دوره 4
جلسه 1 : کنترل دشارژ خارجی فقط برای خود
جلسه 2: تشعشع مثبت 1 و 2 برای خود و دیگران
جلسه 3 : کنترل تشعشع منفی 1 و 2 برای خود و دیگران
جلسه 4 : کنترل تشعشع منفی 3 برای خود و دیگران
جلسه 5 : کنترل تشعشع منفی 4 برای خود و دیگران
قطع ارتباط از شبکه منف ی برای خود و دیگران را با کسب اجاز ه
جلسه 6: تزکیه تشعشعات ی فقط برای خو د
حلقه های دوره 5
جلسه 1 : کنترل دشارژ درون ی برای خود
جلسه 2 : حلقه وحدت برای خود
جلسه 3: من معنوی )همزاد ( برای خود
جلسه 4 : تیک های شخصیتی برای خود
جلسه 5: بارش ) شرح صدر( برای خود
جلسه 6 : ارتباط روح جمعی
حلقه های دوره 6
جلسه 1: قونیه 1 برای خود و درمان دیگران از راه نزدیک
جلسه 2 : ذهن بی ذهن ی برای خود
جلسه 3 : شار ژ یونی و الکترونی برای خود
جلسه 4: قونیه 2 برای خود
جلسه 5: پاکسازی چاکراه ها برای خود
جلسه 6: هم فازی با زمان برای خود
حلقه های دوره 7
جلسه 1 : ارتباط گستردگی برای خود
جلسه 2 : شار ژ شعوری برای خود و دیگران
جلسه 3 : ارتباط اعوذ بالله 1 : این حلقه توسط مربی به دانش پژوهان ترم هفت تفویض می گردد و هر کسی
می تواند فقط برای خود اعلام کند .
ارتباط اعوذ بالله 2 : مربی ترم هفت این حلقه را بصور ت موردی) مورد به مورد ( برای هر کسی
فقط اعلام می نماید. این حلقه تفویض کردنی نیست .
جلسه 4 : حلقه بی نام ) آگاهی ( برای خود
جلسه 5 : آشتی با مر گ برای خود
جلسه 6 : کنترل تشعشع منفی 1 و 2 و 3 و 4 در روح جمعی
حلقه های دوره 8
جلسه 1 : ارتباط پیوند برای خود
- ارتباط قنوت برای خود
جلسه 2 : ارتباط قیام نما ز برای خود
- ارتباط رکو ع برای خود
جلسه 3 : ارتباط تعمید روح برای خود
- ارتباط سلام نما ز برای خود
جلسه 4 : مشاهده لایه حفاظت مراسم عبادی برای خود
- تجربه قرار گرفتن در لا مکان لا زمان لاتضاد برای خود
جلسه 5 : ارتباط سجد ه برای خود
- حلقه بی نام )آگاهی ( برای خود
- درمان با ذهن اشتراکی برای خود و دیگران
جلسه 6 : کنترل تشعشع منفی 5 و 6 برای خود و دیگران
- کنترل تشعشع منفی 6 در روح جمعی
- تشعشع مثبت 2 در روح جمعی
حلقه های دوره سایمنتولوژی )سایمنتولوژی نیاز به تکمیل شدن و ادامه مباحث دارد(
جلسه 1 : اصلاح الگوی خواب از زاویه سایمنتولوژی- فقط برای خود
این تجربه فقط برای معرفت پژوهان شرکت کننده در دوره می باشد و نباید برای دیگران اعلام شود .
جلسه 2 : ترک عاد ت برای خود و دیگرا ن
جلسه 3 : اصلاح طبع نرم افزاری در بنیاد برای خو د
جلسه 4 : مباحث جدی د
جلسه 5 : مباحث جدی د
جلسه 6 : مباحث جدید
حلقه های دوره تشعشع دفاعی ) با برنامه تدریس جدید(
جلسه 1 : تشعشع دفاعی 1 level راه نزدیک و راه دور برای خود و دیکران با کسب اجاز ه
- تشعشع دفاعی 2 level راه نزدیک و راه دور برای خود و دیگران با کسب اجاز ه
- تشعشع دفاعی تزریقی و تماسی برای دیگران با کسب اجازه )فقط با رعایت موازین شرعی(
جلسه 2: تشعشع دفاعی 3level راه نزدیک و راه دور برای خود و دیگران با کسب اجازه
- تشعشع دفاعی 4 level راه نزدیک و راه دور برای خود و دیگران با کسب اجاز ه
- پاکسازی اماکن خصوصی راه نزدیک برای خود و دیگران با کسب اجازه
- پاکسازی اماکن خصوصی راه دو ر برای خود و دیگران با کسب اجازه
جلسه 3 : تشعشع مثبت 2 برای خود و دیگرا ن
- تشعشع دفاعی قطع دیداری راه نزدیک برای خود و دیگران با کسب اجازه
- تشعشع دفاعی قطع شنیداری راه نزدیک برای خود و دیگران با کسب اجازه
جلسه 4 : تشعشع دفاعی تشعشع دفاعی level5 برای خود و دیگران را با کسب اجاز ه
- تشعشع دفاعی قطع دیداری راه دو ر برای خود و دیگران با کسب اجازه
- تشعشع دفاعی قطع شنیداری راه دو ر برای خود و دیگران با کسب اجازه
جلسه 5: تشعشع دفاعی level 6 راه نزدیک و دور برای خود و دیگران با کسب اجاز ه
- تشعشع دفاعی level 7 راه نزدیک و دور برای خود و دیگران با کسب اجاز ه
جلسه 6 : تشعشع دفاعی 8 level راه نزدیک و دور برای خود و دیگران با کسب اجاز ه
- تشعشع دفاعی بدون لول در روح جمعی کل
- پاکسازی اماکن عمومی بدون کسب اجاز ه
- ارتباط با سوگند نامه با راهنمایی مرب ی
نکته مهم در تشعشع دفاعی: کلیه موارد تشعشع دفاعی فقط با کسب اجازه انجام می شوند.
 
نکات مهم:
 
- عرفان حلقه فقط در حد یک مقدمه ارایه شده و ادعای برخی از افراد مبنی بر سولو شدن و رسیدن به کلاس بی کلاسی به طور کامل ادعای غلط و مردود است. به ویژه در موردی که در قبال دریافت شهریه به دیگران القا شود که به کلاس بی کلاسی رسیده اند و سولو شده اند و... ضمن این که هنوز این مقولات به طور کامل تعریف نشده اند .
 
- به طور قطع و یقین مردود و باطل و من درآوردی بوده و افراد را بدون » آتش به اختیار « مفاهیمی مانند داشتن حفاظ های لازم درگیر مسایل ناخواسته ای می کند که هیچ اطلاعاتی راجع به آن ندارند و صرفا بر اساس تخیلات مربیان متخلف شکل گرفته و از حلقه های دیگری استفاده نابجا میشود .
 
- حلقه های هوشمندی نیازی به اپدیت کردن ندا رند. بدیهی است کسانی که چنین ادعاهایی می کنند، ضمن ارتکاب تخلف، مشخص میشود که هنوز مفهوم هوشمندی را درک نکرده اند.
 
- مربیانی که چارچوب درسی فوق را رعایت نمی کنند و مباحث دیگری را تحت عنوان دریافتها و آگاهی های خود مطرح می کنند و نام حلقه ها را عوض کرده و کاربرد آن ها را با نام ه ا و تعاریف دیگری ارایه می کنند. مرتکب تخلف هستند که در صورت ادامه این تخلف عمدی محسوب خواهد شد .
 
- رعایت اصل وحدت راه و عدم تداخل هر رشته ای)مانند روان شناسی و... ( با عرفان حلقه و زیر مجموعه های آن به منظور جلوگیری از بیرون ریزی های ناخواسته، الزامی اس ت و تخلف جدی محسوب میشود .
 
- ادامه دارد.. .
با آرزوی توفیق اله ی
محمد علی طاهر ی
6 / 10 / 98
 
 
 
 
 
 
 
 

کانال تلگرام سايت

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

+1
Powered by www.mahsanco.ir

مقالات استاد محمد علي طاهري

گزيده

ورود اعضا / عضویت

آمار بازدیدکنندگان

570632719
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه قبل
مجموع
4027
5475
4027
21629534
33484
295810
570632719

Server Time: 2021-03-06 21:10:13

Google Translator

معرفی سایت به دوستان


Design BY ErfaneKeihani.tk