اخبار

لیست ارتباطات نرم افزاری13-10-98

  • پرینت
امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
لیست ارتباطات نرم افزاری13-10-98
به نام خدا
با سلام و نثار دعای خیر
 
همانطور ی که قبلا اعلام ش د؛ اینجانب ترتیبی خواهم داد که بحث های ورژن جدید و مباحث پیش رو به تدریج و به گونه ای مطرح شود که همه اقشار مختلف بتوانند آنرا دنبال کنند. بنابراین، نگرانی عده زیادی مبنی بر اینکه سطح مطالب در حدی خواهد بود که عملا عده زیادی از دنبال کردن موضوعات باز خواهند مان د، ضمن تصدیق موجه بو دن این نگرانی، تصمیم هایی اتخاذ نمودم که مانعی برای ادامه مسیر عزیزان معرفت پژوه ایجاد نشود و از این بابت به آنها اطمینان خاطر می دهم .
 
ارائه میشو د؛ مجددا لیست میدان های شعوری ارائه شده » شبکه شعور کیهانی « در لیست زیر که از کتاب اس ت. برای کمک به همگانی بودن آموزش ها به شرح موضوع فوق و فراهم ش دن پی گیری همه اقشار مختلف، خواهشمند است مباحث دوره های مختلف عرفان حلقه را که تا کنون برگزار شده با مفاهیم دقیق مستند مورد بازنگری قرار داده تا در تطابق با دروس پیش رو، اشکالی در مباحث نظری پایه وجود نداشته و تسلط دقیق لازم و کافی نسبت به آن آموزه ها وجود داشته باشد.
 
در خاتمه بازهم از کلیه افرادی که به طرق مختلف با ایجاد تشکیک نسبت به تعلق این اطلاعیه ها به شخص من دعوت به عمل می آورم که با توجه به این که دیر یا زود حقایق آشکار میگردد از اظهارنظرهای نسنجیده و بازگردند که در عالم کثرت و نفاق، کسی به دست آور دی جز » وحدت راه « ایجاد تفرقه خودداری و به اصل عواقب آسمانی ناشی از غضب الهی نخواهد رسید .
 
» اینترنت کیهانی « در رابطه با » میدان های شعوری «
 
1 - میدان های شعوری کل جزء -
- میدان های شعوری شعوری -
- ...
2 - میدان های شعوری جزء کل: -
الف( میدان های شعوری ذهن ی -
- میدان های شعوری ذهن کیهان ی -
- میدان های شعوری ذهن جمع ی -
- میدان های شعوری ذهن فردی -
- میدان های شعوری ذهن فردی سخت افزار ی - -
- میدان های شعوری ذهن فردی نرم افزار ی - -
- میدان های شعوری ذهن فردی ذهن جمع ی - -
- میدان های شعوری ذهن فردی ذهن جمعی ذهن کیهانی - - -
- ...
ب( میدان های شعوری حوزه حوزه : -
- ...
پ( میدان های شعوری اطلاعات -
- ...
ت( میدان های شعوری شعو ر -
- میدان های شعوری شعور مثب ت -
- میدان های شعوری شعور منف ی -
... -
ث( میدان های شعوری نرم افزار پایه :
- میدان های شعوری نرم افزاری
- میدان های شعوری نرم افزار- نرم افزاری
- میدان های شعوری نرم افزار- سخت افزار ی
- میدان های شعوری نرم افزار- سخت افزار- نرم افزار
- میدان های شعوری نرم افزار- سخت افزا ر
- میدان های شعوری سخت افزار - نرم افزاری
... -
ج( میدان های شعوری- حیاتی:
- میدان های شعوری- حیات روش ن
- میدان های شعوری- حیات تاری ک
-1 میدان های شعوری حیات روشن پای ه
-2 میدان های شعوری حیات تاریک پای ه
میدان های بخش تاریک حیات کیها ن
میدان های بخش تاریک حیات وجود
- میدان های شعوری- حیات روشن - سخت افزا ر
- میدان های شعوری- سخت افزار- حیات تاریک
- میدان های شعوری- نرم افزار- سخت افزار- حیات روشن- حیات تاریک
- میدان های شعوری- نرم افزار- سخت افزار -انرژی روشن- انرژی تاریک
- میدان های شعوری- نرم افزار- سخت افزار- حیات تاریک- حیات روشن- انرژی روشن- انرژی تاری ک
. .. -
چ( میدان های شعوری ظاهری- باطن ی
. .. -
د( میدان های شعوری- متقارن معکو س
. .. -
ذ( میدان های شعوری- کنتر ل
. .. -
ر( میدان های شعوری- حفاظت
. .. -
ز( .. .
میدان های شعوری منفی
عرفان « میدان های شعوری منفی شامل بخش وسیعی از میدان های شعوری متغیراست که قسمتی از آن به نام نامیده می شود که در زمره تحقیقات این مجموعه نمی باشد . » قدرت 
 
با آر زوی توفیق الهی
محمد علی طاهر ی
98/10/13
 
 
 
 
 
 

کانال تلگرام سايت

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

+1
Powered by www.mahsanco.ir